20/6/12

Diversos ajuntaments vallesans demanen la declaració de caducitat de l'expedient del Quart Cinturó

Utilitzant diverses fórmules, els ajuntaments de l'Ametlla del Vallès, Caldes de Montbui, les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt i Sabadell demanen al Ministerio de Medio Ambiente que declari la caducitat de l'expedient del Quart Cinturó.
Aquestes peticions s'afegeixen a la formulada per la Campanya Contra el Quart Cinturó a primers d'abril.
Tot indica que a mitjans de juliol el Ministerio de Medio Ambiente donarà resposta a la petició de caducitat presentada per la CCQC.

Els acords dels ajuntaments
Entre finals de maig i principis de juny els ajuntaments de l'Ametlla del Vallès, Caldes de Montbui, les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt i Sabadell van acordar en sessió plenària o en Junta de Portaveus mocions reclamant al Ministerio de Medio Ambiente directament la declaració de la caducitat de l'expedient del Quart Cinturó (l'Ametlla del Vallès, Caldes de Montbui, les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt) o bé que aclarís si l'expedient havia caducat i, si fos així, ho declarés formalment (Sabadell). En tots els casos, excepte a l'Ametlla del Vallès (amb l'abstenció de CiU i PP), l'acord fou pres per unanimitat de tots els grups municipals.  
(A l'Ametlla, amb els vots favorables de Si, Pacte per l'Ametlla i PSC. A Caldes de Montbui
amb ERC, CiU, PSC, PP i ICV-EUIA. A les Franqueses del Vallès amb CiU, PSC UdlPpLF, PxC, PP, ClF, ERC, LFI. A Lliçà d'Amunt amb PSC, CiU, PP, ERC i ICV-EUIA. A Sabadell amb PSC, CiU, PP, ICV, EUIA i Entesa per Sabadell.)

Entre les mateixes dates, els ajuntaments de Cardedeu, Castellar del Vallès, Granollers, Mollet del Vallès i Santa Eulàlia de Ronçana van rebutjar mocions amb continguts similars. 
(A Cardedeu la moció fou presentada per CUP, ERC i ICV, i votada negativament per CiU, PP i GPC. A Castellar la moció fou presentada per l'Altraveu per Castellar, i votada negativament pel PSC, CiU i PP. A Granollers la moció fou presentada a la comissió informativa per ICV-EUIA i ERC i denegat l'accés al ple per PSC, CiU i PP. A Mollet del Vallès la moció fou presentada per ICV-EUIA i ERC i votada negativament per PSC, CiU i PP. A Santa Eulàlia de Ronçana la moció fou presentada per Independents-ERC, i comptà amb el suport d'aquest grup i de PSC i IC-EuIA-EV, i amb els vots contraris de CiU i PP.)

D'on sorgeix aquest impuls?
Aquests acords dels ajuntaments estan emmarcats en la petició de caducitat realitzada per la Campanya Contra el Quart Cinturó el passat 10 d'abril. Després de formalitzar la petició de caducitat, algunes entitats membres de la Campanya han estat realitzant contactes diversos per aconseguir donar major dimensió formal a la petició de caducitat. A més del ressò en els ajuntaments, la Campanya també ha elevat la proposta de petició de caducitat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. De moment, però, no hi ha hagut resposta formal a aquest suggeriment.
 
Els fonaments de la petició de caducitat
La petició es fonamenta en la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Aquesta llei estableix en el seus articles 6 i 7 de quins terminis disposen les diferents parts per realitzar els diversos tràmits que intervenen en l'avaluació ambiental de projectes. En concret, estableix que l'òrgan promotor (Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento) té 18 mesos a comptar des de la finalització del termini d'informació pública (acabà el 9 d'octubre de 2010) per trametre a l'òrgan ambiental (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) l'expedient d'informació pública per tal que emeti la declaració d'impacte ambiental (DIA). Els 18 mesos finalitzaven el 9 d'abril de 2012. Per tant l’expedient s’hauria de declarar caducat. Amplieu la informació consultant la nota de premsa del 27 d'abril passat clicant aquí.
 
La tramitació de la petició de caducitat 
El Ministerio de Medio Ambiente va rebre la petició de caducitat el 13 d'abril. D'acord amb el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Ministerio té 3 mesos (finalitzen el 13 de juliol) per respondre la petició. A hores d’ara el Ministerio ja ha iniciat el procediment per determinar la caducitat de l'expedient: ha sol·licitat a la Dirección General de Carreteras la certificació dels terminis en què l'expedient fou sotmès a informació pública. Una vegada disposi d'aquesta certificació (indirectament en té coneixement a través de les dates dels anuncis respectius al Boletín Oficial del Estado) haurà de determinar si és aplicable la normativa ambiental i resoldre o no la caducitat de l'expedient. Si la resolució del Ministerio de Medio Ambiente és positiva, qualsevol nova tramitació de l'expedient del Quart Cinturó haurà d'iniciar el procediment ambiental des de les consultes prèvies sobre l'abast de l'estudi d'impacte ambiental, és a dir des del punt inicial de tota la tramitació. En el cas que la resolució sigui negativa o si dins del termini dels 3 mesos no hi hagués resposta (presumpta desestimació per silenci administratiu), la Campanya Contra el Quart Cinturó podria impugnar la desestimació en la via contenciosa administrativa.
No obstant, la Campanya Contra la Quart Cinturó està convençuda que el Ministerio de Medio Ambiente farà seva l'única lectura que la legislació ambiental permet atesos els fonaments de dret i els fets i declararà la caducitat de l'expedient del Quart Cinturó.
 
Campanya Contra el Quart Cinturó
L'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès, 20 de juny de 2012
Més informació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada